top of page
bgImage.jpg

Grāmatvedības pakalpojumi
Juridiskā palīdzība
SIA „Astra Plus”

Audita (revīzijas)
pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

Citi
pakalpojumi

Audita (revīzijas) pakalpojumi

SIA “Astra RA” sniedz revīzijas un revīzijai radniecīgos pakalpojumus.

Grāmatvedības pakalpojumi

SIA “Astra Plus” sniedz grāmatvedības pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām.

finanšu, nodokļu un darījumu konsultācijas.

Eksperta pakalpojumi – finanšu, nodokļu un darījumu konsultācijas.

Esiet sveicināti “Astra” mājaslapā!

SIA “Astra RA” dibināta 2008. gadā kā licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijas zvērinātu revidentu asociācijā ar licences numuru 146.

 

Sabiedrības mērķis ir

Nodrošināt kvalitatīvus zvērinātu revidentu pakalpojumus mazām un vidējām sabiedrībām, no budžeta finansētām iestādēm, pašvaldībām, pašvaldību uzņēmumiem, kooperatīvajām un citām sabiedrībām. 

Sabiedrības stratēģija mērķa sasniegšanai

 • pakalpojumu sniegšanā ievērojam atbilstošos starptautiskos standartus,
 • veidojam komandu no izglītotiem, pieredzējušiem, godprātīgiem un objektīviem speciālistiem,
 • nodrošinām klientu ar vispusīgu pakalpojumu klāstu,
 • iegūstam izpratni par klienta uzņēmējdarbību, izvērtējam riskus un problēmas un sniedzam rekomendācijas problēmu risināšanā.

Vadošais speciālists tieši komunicē ar klienta darbiniekiem visos līmeņos un pakalpojuma sniegšanas posmos, nodrošinot klientam operatīvu lēmumu pieņemšanu.

Sabiedrībai ir civiltiesiskā apdrošināšana.

SIA “Astra plus” ir komercsabiedrība, kas sniedz citām komercsabiedrībām, individuālajiem komersantiem, profesionālā darba veicējiem un privātpersonām grāmatvedības ārpakalpojumus. 

 

Sabiedrības mērķis ir

Nodrošināt kvalitatīvu grāmatvedības ārpakalpojumu juridiskām (komercsabiedrībām, biedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām) un fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem. 

Būt par attālinātu klienta finanšu nodaļu. 


Sabiedrības stratēģija mērķa sasniegšanai

 • pakalpojumu sniegšanā ievērojam atbilstošo Latvijas likumdošanu un profesionālos standartus un labo praksi,
 • veidojam komandu no izglītotiem, pieredzējušiem, godprātīgiem un atsaucīgiem speciālistiem, kuri pastāvīgi paaugstina kvalifikāciju, 
 • nodrošinām klientu ar vispusīgu pakalpojumu klāstu,
 • iegūstam izpratni par klienta uzņēmējdarbību, izvērtējam riskus un problēmas un sniedzam rekomendācijas problēmu risināšanā,
 • vadošie speciālisti tieši komunicē ar klienta darbiniekiem visos līmeņos un pakalpojuma sniegšanas posmos, nodrošinot klientam operatīvu lēmumu pieņemšanu;
 • katram klientam izstrādājam individuāla pieeju gan sadarbības organizēšanā, gan pakalpojuma cenas noteikšanā.

Sabiedrībai ir civiltiesiskā apdrošināšana.

Audita pakalpojumi - Astra Ra, SIA
Grāmatvedības pakalpojumi - Astra Plus, SIA
bgImage

Audita (revīzijas) pakalpojumi 

SIA “Astra RA” sniedz revīzijas un revīzijai radniecīgos pakalpojumus, kas tiek sniegti saskaņā ar Starptautisko revīzijas (ISA), apliecinājuma uzdevumu un radniecīgo pakalpojumu standartu prasībām, kas ietver:

 

Finanšu pārskatu revīzija un ierobežotā pārbaude
Īpaša mērķa revīzijas un radniecīgie pakalpojumi
Konsultācijas finanšu un vadības grāmatvedības jomās
Mantiskā ieguldījuma (parādsaistību) novērtēšana

revizija

Finanšu pārskatu revīzija un ierobežotā pārbaude

Finanšu pārskata audits (revīzija) un ierobežotā pārbaude ir daļa no kontroles procedūrām, kas nepieciešamas katrā uzņēmumā, lai iegūtu klientu un sadarbības partneru uzticību, kā arī dotu pārliecību uzņēmuma vadībai par saimnieciskās darbības rezultātu pareizību.

Mēs esam neatkarīgi speciālisti, kas veic:

 • Finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas un ierobežotās pārbaudes saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 • Finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas Saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS).

Revīzijas rezultātā mēs izsakām atzinumu, vai sagatavotais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā. 

Papildus revīzijas laikā vai pēc tās mēs sniedzam ziņojumu vadībai, kurā norādām uz konstatētajiem trūkumiem un riskiem, kā arī sniedzam ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas un uzskaites pilnveidošanai un grāmatvedības darba efektivitātes paaugstināšanai.

Konsultācijas finanšu un vadības grāmatvedības jomās

Konsultācijas un atbalsts

 • finanšu jautājumos (likumdošanas nianses, nodokļu plānošana, darījumu cenu veidošana, deklarāciju sagatavošana);
 • vadības grāmatvedības jautājumos;
 • iekšējās kontroles sistēmas veidošanā, procesa dokumentēšanā, ieviešanā un procesa efektivitātes kontroles nodrošināšanā;
 • grāmatvedības politikas (apraksta vai metodikas) sagatavošanā;
 • citos jautājumos.

Īpaša mērķa revīzijas un radniecīgie pakalpojumi

Īpaša mērķa revīzijas uzdevuma raksturs, laiks un apjoms ir atkarīgs no konkrētiem apstākļiem. Pirms uzsākt īpaša mērķa revīzijas uzdevumu tiek panākta vienošanās ar klientu par precīzu uzdevuma būtību un par sagatavojamā ziņojuma formu un saturu. 

Mēs esam neatkarīgi speciālisti, kas veic:

 • Atsevišķu finanšu pārskata sastāvdaļu un posteņu, kā arī citas finanšu informācijas revīzijas vai pārbaudes;
 • Starpposmu (operatīvo) finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu pārbaude;
 • Atkarības pārskatu pārbaudes;
 • Citu speciālā mērķa revīzijas uzdevumu un apliecinājuma uzdevumu veikšana;
 • Saskaņotu procedūru un finanšu informācijas apstrādes uzdevumu veikšana.

Darba noslēgumā mēs ziņojam par sasniegto rezultātu atbilstoši noteiktā uz devuma mērķiem un saskaņā ar iepriekšējo vienošanos ar klientu.

Mantiskā ieguldījuma (parādsaistību) novērtēšana

Zvērināta revidente Astrīda Reigase ir iekļauta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā ar tiesībām novērtēt un sniegt atzinumus par kapitalizējamiem parādiem, parādsaistībām un kapitāla daļām.

bgImage

Grāmatvedības pakalpojumi

SIA “Astra Plus” sniedz grāmatvedības pakalpojumus, kas tiek sniegti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un labo praksi, kas ietver:

 

Finanšu grāmatvedības kārtošana un pārskatu sagatavošana
Vadībai nepieciešamo operatīvo pārskatu sagatavošana
Vadības grāmatvedības kārtošana
Grāmatvedības rokasgrāmatu, procedūru un instrukciju izstrāde
Konsultācijas finanšu grāmatvedības un nodokļu jautājumos

 

Mūsu priekšrocība ir iespēja nodrošināt tiešsaisti ar klientu ikdienā, kas nodrošina datu apstrādes nepārtrauktu ciklu ar iespēju atbildīgajiem darbiniekiem ikdienā izmantot finanšu informāciju, patstāvīgi, jebkurā laikā sagatavot operatīvai darbībai nepieciešamos analītiskos pārskatu.

gramatvediba

Finanšu grāmatvedības kārtošana un pārskatu sagatavošana

Mēs sniedzam grāmatvedības ārpakalpojumus vietējām, ārvalstu sabiedrībām, to filiālēm un pārstāvniecībām, privātpersonām – saimnieciskās darbības veicējiem. 

Pakalpojuma cena atkarīga no apstrādājamo dokumenta skaita un sarežģītības.

Pakalpojumi sevī ietver:

 

 • Dokumentu saņemšanu no klienta – elektroniski, piegāde mūsu birojā, dokumentu saņemšana klienta birojā vai arī klients dokumentus ievada mūsu grāmatvedības datorprogrammā tiešsaistē; 
 • Dokumentu pirmapstrādi – dokumentu pārbaude un komunikācija ar klientu neprecizitāšu novēršanai;
 • Dokumentu ievadīšanu Grāmatvedības datorprogrammā, kontēšanu, kopsavilkumu veidošanu;
 • Algu aprēķinu, algu saraksta veidošanu, klienta informēšanu par izmaksājamo algu apmēru;
 • Nodokļu aprēķināšanu, klienta informēšanu par maksājamo nodokļu apmēru;
 • Klienta mēneša un gada nodokļu, finanšu, statistikas pārskatu savlaicīga sagatavošanu un iesniegšanu; 
 • Dokumentu apkopošanu likumdošanā noteiktā kārtībā un dokumentu arhīvu veidošanu.

Vadībai nepieciešamo operatīvo pārskatu sagatavošana

Mēs neierobežoti sagatavojam un nosūtām vai iesniedzam klientam operatīvai kontrolei un lēmumu pieņemšanai nepieciešamos pārskatus tik bieži un tādā griezumā, cik tas ir nepieciešams. Vai arī klients tos var neierobežoti sagatavots pats, ja darbs norit tiešsaistē.

Pārskati tiek sagatavoti bez papildus samaksas.

Pakalpojumi sevī ietver:

 • Pārskatu sagatavošanu klienta un kredītiestādes vajadzībām:
 • Peļņas un zaudējumu operatīvā pārskata sagatavošanu;
 • Bilances operatīvā pārskata sagatavošanu.
 • Debitoru, kreditoru parādu pārskatu sagatavošanu;
 • Naudas plūsmas pārskatu sagatavošanu;
 • Citu pārskatu sagatavošanu.

Ja klients pieslēgts grāmatvedības sistēmai On-line, viņam ir iespēja veidot pārskatus sistēmā pašam.

Vadības grāmatvedības kārtošana

Mēs neierobežoti sagatavojam un nosūtām vai iesniedzam klientam operatīvai kontrolei un lēmumu pieņemšanai nepieciešamos pārskatus tik bieži un tādā griezumā, cik tas ir nepieciešams.

Pārskati tiek sagatavoti, atsevišķi vienojoties par papildus samaksu vai arī, ja šādi pārskati nepieciešami regulāri, tad pēc vienošanās tiek pieskaitīti mēneša maksai.

Pakalpojumi sevī ietver pārskatu sagatavošanu klienta un kredītiestādes vajadzībām:

 

 • Budžeta sagatavošana un sekošana tā izpildei;
 • Prognožu aprēķināšana un pārskatu sagatavošana (piemēram, naudas plūsma nākamajiem periodiem);
 • Biznesa plāna ekonomiskās daļas sagatavošana;
 • Finanšu rādītāju aprēķināšana un analīze;
 • Sabiedrības struktūrvienību ekonomisko rādītāju aprēķināšana;
 • Dažāda veida citu analītisko atskaišu sagatavošana Mātes sabiedrības vajadzībām ārvalstīs vai vadībai.

Grāmatvedības rokasgrāmatu, procedūru un instrukciju izstrāde

Mēs palīdzam sagatavot un sniedzam konsultācijas par sabiedrības ar grāmatvedību saistīto citu dokumentu izstrādi, tai skaitā grāmatvedības politikas, iekšējās kontroles, amata aprakstu un citu.

Standarta sabiedrībās, kad tiek izmantoti tipveida varianti bez maksas, ja papildus jāizstrādā tad, atsevišķi vienojoties par papildus samaksu.

Konsultācijas finanšu grāmatvedības un nodokļu jautājumos

Mēs klientiem neierobežoti sniedzam konsultācijas gan personiski, gan elektroniski, gan pa tālruni saimnieciskās darbības, grāmatvedības un ar nodokļiem saistītos jautājumos. 

Gadījumos, kad izmaiņas kādā no šiem jautājumiem nosaka likumdošana, sagatavojam rakstisku pārskatu par izmaiņu būtību un ietekmi uz saimniecisko darbību un pārrunājam ar klientiem klātienē nianses. 

Konsultācijas klientiem tiek sniegtas bez maksas.

bgImage

Citi pakalpojumi

SIA “Astra RA” un SIA “Astra plus” sadarbībā ar citiem profesionāļiem sniedz citus pakalpojumus, kas ietver:

Eksperta pakalpojumi – finanšu, nodokļu un darījumu konsultācijas saskaņā ar pieprasījumu un noslēgtajiem līgumiem.  Tostarp: 

Citu sabiedrību grāmatvedības novērtējumu
Juridisko palīdzību
Konsultācijas nodokļu jautājumos juridiskām un fiziskām personām
Deklarāciju sagatavošanu juridiskām un fiziskām personām

pakalpojumi

Citu sabiedrību grāmatvedības novērtējums

Mēs veicam grāmatvedības uzskaites novērtējumu citā sabiedrībā. Tās atbilstību LR normatīvajiem aktiem, darījumu likumībai un pārskatu precizitātei.

Juridiskā palīdzība

Mēs sagatavojam nepieciešamos aprēķinus un juridiskus skaidrojumus citām sabiedrībām un fiziskām personām, ja tām ir piemērots uzrēķins vai tās iesaistījušās tiesvedībā.

Konsultācijas nodokļu jautājumos juridiskām un fiziskām personām

Mēs sniedzam konsultācijas gan sabiedrībām, gan privātpersonām grāmatvedības uzskaites metodikā, vadības grāmatvedības jautājumos, nodokļu jautājumos, nodokļu plānošanas jautājumos.

Deklarāciju sagatavošana juridiskām un fiziskām personām

Mēs palīdzam sagatavot deklarācijas juridiskām un fiziskām personā, kuras nav mūsu pastāvīgie klienti.


Sniedzam konsultācijas par deklarāciju un pārskatu sagatavošanu, pārbaudām sagatavotās deklarācijas vai arī paši sagatavojam deklarācijas.


Juridiskajām personām, izmantojot iesniegto informāciju:

 

 • nodokļu deklarācijas;
 • gada pārskatus.
Fiziskām personām, izmantojot iesniegtos dokumentus:

 

 • fizisko personu gada ienākumu deklarācijas;
 • kapitāla pieauguma deklarācijas.
bgImage

Komanda

Mūsu komandā ir kvalificēti sertificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi grāmatvedībā, revīzijā, nodokļu, finanšu vērtēšanas jomā. Mūsu ilggadējie sadarbības partneri ir juristi un citi eksperti.

Mūsu darbinieki, kas profesionāli un precīzi veic savus pienākumus, nepārtraukti paaugstina sava zināšanas grāmatvedībā un nodokļu likumdošanā. 

Mūsu specializācija ir kvalificētu grāmatvedības, revīzijas un finanšu ekspertu pakalpojumi, nodrošinot individuālu, profesionālu pieeju katram klientam un uzdevumam.

Mēs spējam sniegt pakalpojumus mūsu klientiem praktiski jebkurā komercdarbības sfērā vai finanšu jautājumos, kuros viņiem nepieciešama palīdzība. 

Mūsu komandu vada Zvērināts revidents, mg.oec. Astrīda Reigase, SIA “Astra plus” un SIA “Astra RA” valdes priekšsēdētājs, kurš no 1986. gada darbojas kā profesionāls grāmatvedis, no 2001. gada revidents un kopš 2008. gada kā zvērināts revidents un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedrs.

Zvērināta revidenta sertifikāts Nr. 173.

Pieredze

SIA “Astra RA” ir pieredze veicot revīzijas, ierobežotās pārbaudes un revīzijai radniecīgos pakalpojumus:

 • mazās un vidējās komercsabiedrībās (ražošanas, lauksaimniecības, transporta, kokmateriālu apstrādes, celtniecības, tirdzniecības, dažādu citu pakalpojumu);
 • valsts budžeta finansētās iestādēs (izglītības);
 • pašvaldībās, pašvaldības uzņēmumos (ārstniecības); 
 • kooperatīvajās sabiedrībās, 
 • mazajās ostās.
Audita pakalpojumi - Astra Ra, SIA

SIA “Astra plus” ir pieredze, kārtojot grāmatvedību:

 • mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumiem,
 • lauksaimniekiem,
 • izdevējdarbības uzņēmumiem,
 • viesu izmitināšanas uzņēmumiem,
 • ražošanas uzņēmumiem (alus darītava, prezentreklāma), 
 • nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem, 
 • pakalpojumu sniedzējiem (juridisko, IT, transporta, muitas, poligrāfijas, būvniecības, sporta centra, projektu vadības, pirmsskolas izglītības iestāžu, arboristu, tulkošanas, semināru organizēšanas, apdrošināšanas brokeru),
 • sabiedriskajām organizācijām, 
 • u.c. uzņēmumiem
Grāmatvedības pakalpojumi - Astra Plus, SIA
pieredze
bgImage

SIA “Astra RA” biroja adrese:

Lielā iela 37-45, Rīgas rajons, Mārupe, LV-2167

Tel.: (+371) 67 112 262
Mob. tel.: (+371) 29 250 500
E-pasts: birojs@astrara.lv

Paldies! Jūsu ziņā ir veiksmīgi nosūtīta!

SIA “Astra plus” biroja adrese:

Lielā iela 37-45, Rīgas rajons, Mārupe, LV-2167
 

Tel.: (+371) 67 112 262
Mob. tel.: (+371) 29 250 500
E-pasts: birojs@astrara.lv

Paldies! Jūsu ziņā ir veiksmīgi nosūtīta!

kontakti
bottom of page